Reglement for rosport i Grenaa Roklub.

 

Ro-reglement og alm. ordensbestemmelser

§ 1-29 og reglement for lokale farvande.

§ 1

DFfR´s langtursreglements almindelige regler (jf. omstående) er til enhver tid gældende for den daglige roning. Enhver tur syd for Havknuden, Nord for Sølyst, og vest for Enslevsgården betragtes som en langtur.

§ 2

For at kunne deltage i roningen kræves, at vedkommende aflægger følgende svømmeprøve: 300m uden pause, derefter træde vande i 2min., hvorefter svømmeren ifører sig redningsvest i vandet. Denne prøve skal aflægges  hvert år under opsyn af en af bestyrelsen udpeget kontrollant. Prøven skal aflægges mellem nytår og første rotur. Nyere roere kan dog den første måned ro med svømmevest, såfremt svømmeprøve ikke er aflagt.

§ 3

Medlemmerne skal rette sig efter enhver bestemmelse,som bestyrelsen, de inspektionshavende, instruktører eller trænere måtte træffe med hensyn til roningen og materiellets benyttelse.

§ 4

Bestyrelsen, resp. den vagthavende, instruktører og trænere er berettiget til at forlange fyldestgørende kontigentkvittering forevist af enhver, som ønsker at deltage i roning. Såfremt vedkommende står i restance, kan adgang til bådende nægtes, jf. Lovenes §6.

§ 5

Badning fra bådene er forbudt.

§ 6

Medlemmerne må ikke udvise støjende eller på anden måde stødende adfærd, hverken i eller ved bådhuset, under roningen eller ved landgang. Spiritusnydelse i bådene må ikke finde sted. Dersom nogen af mandskabet er påvirket af spiritus, må roning aldrig finde sted.

§ 7

Rodragten består af blå træningsdragt eller hvid bluse og blå shorts. Bådene må kun betrædes med gummisko.

§ 8

Efterladte ting, der ved daglig ronings afslutning findes uden for skabene, kan fjernes af husforvalteren.

§ 9

Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj eller andre ejendele. Værdigenstande, der efterlades i bådhuset, skal låses inde i vedkommendes skab.

§ 10

Tobaksrygning i både, der befinder sig i havnebassinet, er forbudt.

§ 11

Ethvert medlem, som ikke tidligere har lært at ro, skal gennemgå den af klubben arrangerede roinstruktion. Efter at have gennemgået instruktionen frigives vedkommende efter instruktørens skøn.

§ 12

Styrmandsret tildeles af bestyrelsen i 2 klasser efter indstilling af rochefen eller indtruktøren, nemlig:

a. Styrmand for langture - 1. grads styrmand

b. Styrmand for eftermiddags- og anden motionsroning - 2. grads styrmand.

Styrmandslister skal være opslået i bådhuset.

§ 13

For at få tildelt styrmandsret skal der aflægges en prøve, der godtgør, at vedkommende er kvalificeret som leder af ture. Prøven aflægges for en af bestyrelsen udpeget sagkyndig, og styrmandskandidaten skal ved denne prøve godtgøre sin kunnen ihenhold til den i klubben gældende praksis vedrørende styrmandsprøver. Bestås prøven, opføres vedkommende på styrmandslisten. Enhver roer, der har roet en rosæson, dog mindst 400km, kan ansøge om styrmandsret.

§ 14

Ingen båd må gå ud uden en af bestyrelsen autoriseret styrmand og uden at være fuldt bemandet. Passagerer må ikke medtages.

§ 15

Ved ud- og indbæring af bådene skal udvises den største forsigtighed, og roerne skal bære deres sæde i båden. Styrmanden kommanderer ud- og indbæring og har pligt til at påse, at båden ikke lider nogen overlast.

§ 16

Det til en båd hørende materiel må ikke uden bestyrelsens tilladelse benyttes tilandre både. De inriggerede både skal føre klubbens stander på søn- og helligdage - samt på langture tillige DFfR´s bådflag.

§ 17

Styrmanden har ansvaret for og kommandoen over holdet fra det øjeblik båd eller årer tages fra deres plads, og til de atter er anbragt her. Kun styrmanden må føre ordet ved anløb af broer eller landingspladser. Styrmanden skal påse, at materiellet behandles på den omhyggeligste måde. Hvis dette ikke finder sted, eller hvis holdet udviser ukorrekt optræden, skal det indberettes til bestyrelsen.

§ 18

Styrmanden har pligt til at gøre sig bekendt med de opslag vedrørende roning, der måtte findes opslået i bådhuset. Før roningen skal styrmanden (resp. sculler- og kajakroeren) indføre turen på sit og holdets rokort samt på bådkortet og efter hjemkomst tilføje det roede antal kilometer m.m. Styrmanden skal påse og er ansvarlig for, at holdet umiddelbart efter hjemkomsten renser og aftørrer båd og årer samt bringer det benyttede materiel på plads. Efter enhver langtur, og når båden har været på land, skal båden spules i ferskvand.

Skader, som overgår materiellet, skal af styrmanden straks indføres på OBS-kort. Større skader skal omgående skriftligt meddeles bestyrelsen.

§ 19

Det er tilladt 2. gradsstyrmænd, at foretage landgang med inrigger på stranden mellem Lærkereden og Havknuden.

§ 20

Skade, der bevisligt skyldes grov, uagtsomhed fra styrmandens side, skal erstattes af styrmanden. Skader eller havari, der skyldes, at en eller flere på et hold ikke har lystret styrmandens kommando, skal erstattes af den eller de, der har forårsaget skaden, jf. Lovenes § 8.

§ 21

Roning op ad åen må foretages med 2. gradsstyrmænd i inriggere med både anvist af rochefen. Scullerroning i åen er ikke tilladt. Der skal dog udvises særdeles stor agtpågivenhed ved åløbets munding. Det er kun tilladt 1. gradsstyrmænd at bære bådene til og fra åen.

§ 22

Roning kan i perioden 1. maj - 30. september finde sted hele døgnet. Båden skal kunne vise klart hvidt lys rundt mellem solnedgang og solopgang.

Uden for nævnte  periode må roning ikke finde sted senere end en halv time soknedgang. I nødsituationer, der nødvendiggør dette, skal båden om nødvendigt kunne vise klart hvidt lys horisonten rundt.

§ 23

Både kan i almindelighed ikke reserveres forud. Til trænende hold kan bestyrelsen til enhver tid reservere materiellet, dog skal dette bekendtgøres ved opslag i bådhuset samt med et skilt ophængt på båden. Både til langture, herunder også søndags- og weekendture, kan resereveres vedindørelse af holdets navne, bestemmelsessted, rute, tidspunkt for starten og sandsynligvis tid for hjemkomsten i den dertil bestemete langtursprotokol.

Reservationen kan tidligst foretages 8 dage i forvejen, senest en fredag før en weekend eller senest 2 dage før starten, men er ikke gældende, før langtursrochefen eller dennes stedfortræder har underskrevet reservationen.

I tilfælde af overtegning afgør langtursrochefen eller dennes stedfortræder, hvilke hold der kan få tilladelse og bestemmer ligeledes, hvilke både der kan tildeles. Er et hold ikke klar til afgang senest en halv time efter det fastsatte tidspunkt, bortfalder retten til båden, og rochefen  eller dennes stedfortræder kan disponere over båden.

Både til ferieture tildeles af bestyrelsen efter en i god tid indgivet skriftlig ansøgning. I denne ansøgning skal turens varighed samt rute  angives. På grund af det under tiden uforudsigelige vejr og strømforhold er det tilladt den ansvarlige  styrmand ved afgang at ændre turens mål, når dette sker for ikke at løbe nogen unødig risiko for mandskab og materiel. Det nye bestemmelsessted skal føres i langtursprotokollen inden afgang.

§ 24

Udtagelse af mandskab, sammensætning af hold, anmeldelser til kaproning o.s.v.foretages af kaproningsudvalget. De trænende hold er i et og alt underkastet respektive træneres afgørelse, der træffes under ansvar over for bestyrelsen.

§ 25

Sæsonen for ungdomsroere begynder tidligst den 1. maj, og roningen foregår på de af bestyrelsen givne tidspunkter. Bådene må kun benyttes under tilsyn af lederen eller dennes hjælper. Langture må kun foretages med betyrelsens tilladelse. I øvrigt er bestemmelserne angående påklædning, forsigtighed med materiellet o.s.v. gældende. Ungdomsroerne må kun efter særlig tilladelse opholde sig på klubbens område uden for deres almindelige rotid (jf. Lovenes § 25).

§ 26

Rygning i klubhuset er forbudt. Det er endvidere ikke tilladt at medbringe hunde og andre husdyr i klubhuset.

§ 27

Nærværende reglement, suppleres af tillæg for henholdsvis sculler- og kajakroning.

§ 28

Overtrædelse af reglementet behandles i henhold til Lovenes § 8.

§ 29

Dispensationer fra dette reglement kan kun gives efter forud indhentet tilladelse hos bestyrelsen.

Lokale farvande

Angående de lokale farvande kan det oplyses, at landgangsforholdene mellem Fornæs Fyr og Havknuden er forholdsvis gode.

Nord for Fornæs Fyr til Bønnerup er landgang vanskeligere tildels på grund af sten og klinter. Fra Stavnshoved til Bønnerup Havn og et stykke vestpå er der meget grundet vand med store sten.

Fra Havknuden til Ebeltoft er kysten meget stenet. Der er dybt vand umiddelbart ind til stranden.

Ved roning langs Djursland må der tages tilstrækkeligt hensyn til det åbne farvand, hvor søen hurtigt kan rejse sig til stor styrke. Med vind fra nord, øst eller syd vil det være vanskeligt at passere pynten ved Fornæs Fyr, hvor der som regel går stærk strøm.

 

Ungdomsafdelingen

§ 21-31                                                                                                                                              

§21 Formål

Formålet med ungdomsafdelingen er at skabe interesse blandt piger og drenge for ro-idrætten, specielt inden for Grenaa Roklub

§22 Medlemmer   

Som medlemmer i ungdomsafdelingen kan optages skoleelever og unge mennesker i alderen 12-16 år, når de besidder de af klubben forlangte svømmefærdigheder, og når de har forældres eller værges skriftlige tilladelse.                                                                                                          

§ 23 Kontigent mv.                                                                                  

Kontingent mv. for ungdomsafdelingen fastsættes efter §4, men skal netop være halvdelen af seniormedlemmers kontingent. Kontingent opkræves forud, halvårligt.                                                                                                

§ 24 Sæson

Rosæsonen for ungdomsroere regnes fra 1.maj til 15. september, og undervisningen foregår på de af bestyrelsen bestemte tidspunkter. Uden for den agivne rotid må ungdomsroere ikke uden særlig tilladelse opholde sig i klubhuset. Dispensationer fra dette kan kun gives i henhold til reglementets §27.

§ 25 Opsyn

Lederen f ungdomsafdelingen leder i sæsonen al undervisning og træffer alle beslutninger vedrørende medlemmernes roning. Over for bestyrelsen er lederen ansvarlig for, at DFfR's vejledning om ungdomsroning følges, og at ingen uerfaren roer på egen hånd styrer eller tager dem med på roture uden for den normale rotid.

§ 26 Ture

Arrangeres fællesture eller weekendture, skal lederen sikre sig skriftlig tilladelse fra deltagernes forældre eller værger.

§ 27 Udelukkelse o.l.

Dårlig opførsel under roture eller i klubhuset kan medføre, at den pågældende bortvises for en kortere eller længere periode. I særlige tilfælde kan den pågældende helt udelukkes fra ungdomsafdelingen, og der træffes da bestemmelse om, hvorvidt vedkommende senere kan optages som seniormedlem. Bestyrelsen sender skriftlig meddelelse til forældre eller værge om grunden til bortvisningen eller udelukkelsen.

§ 28 Love og reglementer

Klubbens love og reglementer for hovedafdelingen skal også være gældende for ungdomsafdelingen i en udstrækning, som er naturlig og forenelig med ungdomsafdelingens administration og praksis.

§ 29 

Hvert medlem af ungdomsafdelingen modtager ved optagelsen et eksemplar af klubbens love og reglementer og er pligtig til at overholde alle i øvrigt af bestyrelsens givne bestemmelser.

§ 30 Gymnastik o.l.

Ungdomsroerne kan efter tilladelse i vintermånederne deltage i seniormedlemmernes gymnastik uden særligt kontigent.

§ 31 Overgang til seniormedlem.

En ungdomsroer kan overflyttes til hovedafdelingen uden indskud, når overflytningen sker direkte fra ungdomsafdelingen eller senest den dag, da vedkommende fylder 16år (uden for sæsonen ved standerhejsningen efter det fyldte 16.år).

Reglement for sculler

 

 

Generelle krav: Rettighed: Scullerret 1 (S1) Rettighed: Scullerret 2 (S2) Rettighed: Scullerret 3 (S3)

Generelle krav.

 • Svømmeprøve på 600m aflægges i svømmehal inkl. vandtrædning og iførelse af redningsvest.
 • Skal kunne kæntre/entrere en singlesculler
 • Svømmevest skal medbringes på alle ture
 • Såfremt roeren er under 18 år skal der foreligge skriftlig tilladelse fra forældre/værge.
 • Bestyrelsen vælger et scullerudvalg, der efter eget skøn indstiller tildeling af rettigheder til bestyrelsens godkendelse.

Scullerret 1 (S1)

 • Giver ret til at ro i fiskerihavn under opsyn af frigivet inrigger eller K2 i og efter badesæsonen
 • Giver ret til at ro i dagligt rofarvand sammen med S3 (over 18 år eller instruktør) samt inrigger og K3 i badesæsonen
 • Roning om molerne (nord og syd) kan kun ske i badesæsonen
 • Roning på havet uden for badesæsonen sker ved overbæring til lystbådehavnen og sydstranden.

S1 kan erhverves i roernes første sæson, når rotaget beherskes, og roeren kan entrere med makkerhjælp.

Scullerret 2 (S2)

 • S2 må som S1, ro i dagligt farvand med en S3 (over 18 år eller instruktør) samt inrigger og K3.
 • Herudover må 2 S2ér ro sammen i nordhavnen, dog kun med en aftale i klubhuset ( i badesæsonen).
 • Uden for badesæsonen må S2ére kun ro med en S3 - også i havnen.
 • Roning om molerne (nord og syd)kan kun ske i badesæsonen.
 • Roning på havet uden for badesæsonen sker med overbæring til lystbådshavnen og Sydstranden.

Scullerret 3 (S3)

 • Giver ret til at ro i dagligt rofarvand, dog må roning om molerne kun finde sted i badesæsonen.
 • S3 over 18 år eller instruktør må tage S1 og S2 med på tur i dagligt rofarvand i badesæsonen.
 • Roning på havet uden for badesæsonen sker med overbæring til lystbådshavnen og Sydstranden.

For at erhverve S3 skal roeren enten være fyldt 16 år og have korttursstyrmandsret eller være fyldt 18 år. S3 kan først opnås i roerens 2. rosæson, og når roeren - som S2 - har roet min. 150 km i outrigger inden for maksimalt 2 sæsoner.

For at opretholde sin S3 skal der roes jævnligt, hvilket vurderes af scullerudvalget.

Instruktør

For at opnå ret til at instruere skal en roer som minimum have gennemgået Dansk Forening for Rosports instruktørkursus A og B.

Langture

På danske indsøer og å-systemer må outriggere (S3 med langtursstyrmandsret) tage på langtur, dog aldrig alene. S3 må tage S2 med på langtur.

Alle langture i outriggere arrangeres i samråd med scullerudvalget og motionschefen. Langture skal indskrives i langtursprotokollen, som underskrives af motionschefen eller bestyrelse.

Alle langture skal gennemføres efter DFfR´s langtursreglement, hvilket betyder, at langture i sculler IKKE kan finde sted på åbent hav eller i udlandet (Langtursreglementets §5.)

Øvrigt

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde (klubarrangementer el.lign.) dispensere fra ovenstående reglement, dog ikke hvad angår langture.

Ovenstående reglement er godkendt af Grenaa Roklubs bestyrelse d. 17. april 2002.

 

Reglement for Kajakroning

Generelle krav:

 • Skal kunne svømme 600m, træde vande i minimum 2 minutter og iføre sig redningsvest (Grenaa Roklub´s svømmeprøve)
 • Skal bære svømmevest. Dog er man ved roning i åen i perioden 1.juni til 1.september fritaget for brug af svømmevest.
 • Følger klubbens rosæson.
 • Ved roning på kysten før 1.juni er svømning om pontonen påkrævet (åen er fritaget for svømning om pontonen, såfremt kajakken bæres over åen).
 • Alder min. 12 år for K1 og K2, min. 18 år for K3 og min. 16 år for K3 ifølge.
 • Ved ture, hvor flere personer/både deltager, er den roer, der har den største rettighed, ansvarlig over bestyrelse/rochef.
 • Alle nye roere, der overføres fra andre klubber, starter som K2, indtil instruktør har givet rettigheden K3.
 • Såfremt roeren ikke sin rettighed ved lige, kan rettigheden fratages af instruktør.

Rettighed: Kajakret K1 

Rofarvand. 

 • Må ro i klubbens daglige rofarvand ifølge med en instruktør.
 • Fri roning i fiskerihavnen under opsyn af min. 2 K2ére eller frigivet inriggerroer.

Krav

 • Kan kæntre og entrere ved makkerhjælp.

Frigivelse 

 • Sker via instruktør.

Rettighed: Kajakret K2 

Rofarvand

 • Må ro i klubbens daglige rofarvand ifølge med K3.

K2 - under 18 år

 • Må ro i åen ved isøsætning i åen sammen med en anden K2ér.
 • Fri roning i havnen med en anden K2ér.
 • Må ro ifølge med en inrigger i dagligt rofarvand, såfremt styrmand er godkendt til makkerhjælp.

K2 - 18 år - eller over

 • Må ro alene i åen ved isøsætning i åen (dog længst til Enslevgaarden).
 • Fri roning i hele havnen.
 • Må ro ifølge med inrigger i dagligt rofarvand.
 • To K2ére må ro i hele det daglige rofarvand.

Krav

 • Kan kæntre og entrere ved makkerhjælp samt ved egen hjælp én gang.

Frigivelse 

 • Sker via instruktør.

​Såfremt den nye K2ér er under 18 år sker frigivelsen dog først, når forældres/værges underskrift på kopi af nærværende reglement foreligger.

 

Rettighed: Kajakret K3

Rofarvand

 • Fri roning i klubbens daglige rofarvand.
 • Må medtage K2ér.

Krav

 • Kan kæntre og entrere 3 gange ved egen hjælp efter en tur til Fornæs.
 • Skal kunne føre kajak på overbevisende måde.
 • Skal have basisviden om søfartsreglerne.
 • Skal have roet jævnligt året forinden.
 • Skal have kendskab til vind- og vejrforholdene.

Rettighed: K3 instruktør

Krav.

 • Indstilles af andre instruktører eller klubbens bestyrelse.
 • Har gennemgået instruktørkursus ved DKF.
 • Kan give dispensation til roning uden svømmevest på bestemte kyststrækninger i badesæsonen.

Rettighed: K3 ifølge (instruktør under 18 år).

Krav.

 • Må ro inklubbens daglige rofarvand ifølge med K3.
 • Har gennemgået instruktørkursus ved DKF.
 • Kan give dispensation til roning uden svømmevest på bestemte kyststrækninger i badesæsonen.

Frigivelse

 • Sker via instruktør.

Fratagelse af rettighed

 • Såfremt at roeren ikke holder sin rettighed ved lige, kan rettigheden fratages af instruktør.  

Rettighed: K4

Rofarvand

 • Må ro langture alene eller ifølge med klubbens langtursstyrmænd.

Krav

 • ​Skal have kendskab til søkort og kompas.
 • Skal have udvidet kendskab til vind- og vejrforhold.
 • Skal have erfaring i langtursroning.

​Langture

 • Langture skal indskrives i klubbens langtursprotokol, og skal godkendes af bestyrelse, kajakinstruktør eller langtursrochef.
 • Langturen skal følge DFfR´s langtursreglement.